Cíle sdružení

SměrovkaZákladní otázky, které sdružení SPOT řeší jsou: Co můžeme udělat pro to, aby se o oblast severovýchodních Čech zajímalo více turistů, rekreantů a dalších návštěvníků? Co můžeme udělat pro to, aby se nám lépe podnikalo a měli jsme více času a sil a třeba i nástrojů pro zkvalitňování našich služeb? Jak lokálně spolupracovat, abychom mohli globálně konkurovat?

Sdružení chce mapovat potřeby a názory svých členů, aby tak nacházelo společné zájmy a cesty, jak těmto zájmům prospívat. Cílem je metodou postupných "snadno" realizovatelných kroků přispívat k:

  1. zvyšování povědomí o turistických regionech ... a jejich atraktivitách,
  2. provazování služeb v jednotlivých oblastech a tvorbě společné (= silnější) turistické nabídky,
  3. kultivaci a zkvalitňování podnikatelského prostředí (v turistických destinacích, v oboru),
  4. zintezivnění a zefektivnění komunikace mezi podnikatelskou veřejností a veřejnou správou v regionu.

Základní hodnoty

Usilujeme o to, aby naše činnost měla pro každé období jasně stanovené cíle. Jednotlivé cíle musí naplňovat charakteristiku chytrých (smart) cílů: S - specifické (jasně pojmenované), M - měřitelné (přesně stanovené a počítatelné výstupy), A - akceptovatelné (zajímavé či užitečné pro většinu členů), R - realistické (stanovené s vědomím reálných možností) a T - termínované.

Máme zájem na tom, aby sdružení mělo co možná nejvíce členů, protože tak bude mít větší váhu v komunikaci s dalšími partnery. Na druhou nechceme, aby narůstající počet členů omezil akceschopnost a pružnost sdružení. Proto existují tři úrovně členství, které se liší mírou zapojení do samotné činnosti a tedy i mírou zodpovědnosti a povinností.


Proč jsme členy: Cíle jsou společné

Jedněmi ze se zakládajících členů sdružení SPOT jsou i spolumajitelé společnosti Compedium, s.r.o. Důvodem našeho členství bylo, že společnost Compedium si dala již v okamžiku svého založení v roce 2005 do svého nepsaného etickém kodexu, zásadu, že bude při výběru a realizaci svých aktivit dbát na dlouhodobý pozitivní efekt pro rozvoj celého sektoru služeb cestovního ruchu v oblasti. Mnoho z toho, co jsme jako firma dělali a děláme, realizujeme bez ohledu na to, zda věc přinese brzký zisk. Činíme tak s vědomím, že se nám jako firmě bude dařit jedině v případě, že se bude dařit i našim klientům.

Je evidentní, že cíle pro Sdružení i společnost Compedium byly a jsou společné. Proto patříme k aktivním členům. Proto jako firma poskytujeme sdružení všemožnou podporu.

Vladimír Pour
jednatel společnosti Compedium, s.r.o.
 


Kontakt

SPOT - Sdružení pro podporu turistiky

IČO: 27 00 10 32

Sídlo:
U Sila 1139
Liberec 30
463 11

(schůzku je vhodné dojednat předem) - p. Lenka Čihulová


+420 774 555 061