Stanovy sdružení

SPOT – sdružení pro podporu turistiky

 

Čl. 1.

Název a sídlo

SPOT – sdružení pro podporu turistiky (dále jen sdružení ) má své sídlo ul. Střelecká 2708, Jablonec nad Nisou.

 Čl. 2

Charakter sdružení

Sdružení je dobrovolným nevládním neziskovým občanským sdružením, vzniklým podle zákona č. 83 / 1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění. Sdružení je právnickou osobou podle českého práva.

Čl. 3

Základní cíle sdružení

Základními cíli sdružení jsou zejména:

1.       Vytvoření koncepce rozvoje cestovního ruchu v Libereckém kraji a příhraničních regionech.

2.       Vyhledávání možností podpory cestovního ruchu oblasti a rozvoj turistiky.

3.       Koordinace nabídky turistických cílů a služeb za účelem zvýšení vlastních příjmů obcí z turistického ruchu.

4.       Zvýšení informovanosti a zlepšení služeb z oblasti cestovního ruchu pro turisty a návštěvníky.

5.       Vytvoření podmínek pro vznik jednotného informačního systému v oblasti cestovního ruchu v Libereckém kraji.

6.       Propagace Libereckého kraje a příhraničních regionů prostřednictvím médií a internetu.

Čl. 4

Formy činnosti sdružení

Hlavními formami činnosti sdružení jsou zejména:

Shromaždování turisticky zajímavých informací o Libereckém kraji (popisy zajímavých lokalit, fotodokumentace, informace o kulturních zařízeních, informace o možnostech vyžití atp.) a koordinace činností směřujících k propagaci daného regionu.

Vedlejšími formami činnosti, které mají napomáhat plnění poslání (převážně jako propagace činnosti sdružení) jsou:

a) vydávání tiskovin a publikací, tvorba webových stránek,

b) pořádání kursů, seminářů, přednášek a konferencí,

c) provádění (sociologických) výzkumů, sběr dat a vytváření databází,

e) psaní článků, tiskových materiálů a zpráv,

d) konzultační činnost.

Čl. 5

Členství ve sdružení

1.    Členství ve sdružení je řádné, přispívající a registrované.

2.    Řádnými členy se mohou stát fyzické osoby přijaté podle těchto stanov. Řádní členové tvoří nejvyšší orgán – členskou schůzi.

3.    Přispívajícími členy se mohou stát osoby fyzické i právnické, které souhlasí se stanovami a chtějí přispívat k naplnění cílů sdružení.

4.    Registrovanými členy se mohou stát osoby fyzické i právnické, které se zaregistrují do seznamu sympatizujících osob a právnických osob, vedeného radou sdružení.

5.    Členství  řádné ve  sdružení  vzniká  přijetím žadatele/ žadatelky, hlasuje-li nadpoloviční většina členské schůze, přítomných při hlasování.

6.    Členství přispívající vzniká podepsáním přihlášky a zaplacením členského příspěvku.

7.    Členství registrované vzniká uzavřením dohody o spolupráci mezi sdružením zastoupeným ředitelem sdružení a zájemcem o členství.

2. Člen sdružení má právo:

a) účastnit se jednání členské schůze,

b) být pravidelně informován o aktivitách a činnosti sdružení,

c) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům sdružení,

d) podílet se na praktické činnosti sdružení a využívat výsledků jeho aktivit.

3. Člen sdružení má povinnost:

a) dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů sdružení,

b) aktivně hájit zájmy sdružení, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy sdružení,

d) platit členské poplatky ve výši stanovené pro jednotlivé typy členů členskou schůzí.

4. Členství ve sdružení zaniká:

a) doručením písemného oznámení člena o tom, že vystupuje, radě sdružení,

b) úmrtím člena sdružení – u fyzické osoby

c) zánikem člena sdružení – u právnické osoby

c) zánikem sdružení,

d) vyloučením člena sdružení členskou schůzí, v případě, že člen závažným způsobem nebo opakovaně i přes písemné napomenutí radou sdružení porušuje tyto stanovy.

Čl. 6

Organizační uspořádání

Strukturu sdružení tvoří :

a) členská schůze,

b) rada sdružení,

c) ředitel sdružení,

d) revizní komise.

A. Členská schůze

1. Nejvyšším orgánem sdružení je členská schůze jeho členů, která se schází nejméně jednou ročně, aby

a ) schválila stanovy sdružení a změny těchto stanov,

b) zvolila radu sdružení a revizní komisy, případně je odvolala,

c) schválila rozpočet sdružení předkládaný radou sdružení,

d) schválila zprávu o činnosti sdružení předkládanou radou a účetní závěrku za předešlý rok

e) určila koncepci sdružení a jeho cíle na příští období,

f) schválila přihlášky nových řádných a platících členů a rozhodla o vyloučení člena,

g) schválila seznam registrovaných členů pro další období,

h) schválila výši členských příspěvků pro další období,

i) rozhodla o zániku sdružení.

2. Zasedání členské schůze sdružení svolává rada sdružení. Rada je povinna do 1 měsíce svolat členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů sdružení, nebo pokud o to požádá revizní komise. Rozhodnutí o vyloučení člena sdružení, o zániku sdružení a o změně stanov jsou přijímána dvoutřetinovou většinou členské schůze. Schůze je usnášení schopná, účastní-li se zasedání nadpoloviční většina všech členů sdružení. Hlasy členů sdružení jsou si rovny.

B. Rada sdružení

1. Rada je výkonným orgánem sdružení. Řídí činnost sdružení mezi zasedáními členské schůze a plní úkoly uložené mu členskou schůzí.

2. V čele rady je ředitel sdružení.

3. Rada sdružení má 3 členy (z toho jeden je ředitelem), kteří jsou voleni členskou schůzí.

4. Radu svolává ředitel sdružení, nejméně dvakrát ročně.

5. Rada zejména:

a) volí ze svých členů ředitele a jeho zástupce

b) koordinuje činnost sdružení,

c) svolává členskou schůzi,

d) zpracovává podklady pro rozhodnutí členské schůze,

e) spravuje seznam registrovaných členů sdružení,

6. K zajištění činnosti sdružení může rada zřídit kancelář sdružení, sekretariát sdružení nebo servisní organizaci.

7. Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.

8. Rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.

9. Jestliže se přes opakované - nejméně dvojí svolání - v průběhu 15 měsíců nesejde usnášeníschopná členská schůze, přebírá její pravomoci rada.

C. Ředitel sdružení

1. Ředitel sdružení naplňuje rozhodnutí rady a zastupuje sdružení navenek, jedná jeho jménem, přijímá zaměstnance sdružení do pracovního poměru a rozhoduje o běžných záležitostech sdružení.

2. Ředitel je odpovědný za plnění rozhodnutí rady, vedení účetní evidence a plynulý chod sdružení. Připravuje podklady pro jednání rady sdružení.

D. Revizní komise

1. Revizní komise je kontrolním orgánem sdružení. Kontroluje , jak jsou vykonávána rozhodnutí členské schůze a dohlíží na hospodaření sdružení. Revizní komise dohlíží zejména na to, jak je nakládáno s dary a dotacemi poskytnutými sdružení a na to, zda je hospodaření v souladu s rozpočtem.

V případě, že Revizní komise zjistí nedostatky, je oprávněna svolat členskou schůzi. Takto svolaná

členská schůze musí projednat připomínky Revizní komise a přijmout opatření k jejich nápravě.

2. Revizní komise má 2 členy, které volí členská schůze. Členem revizní komise může být zvolen i nečlen sdružení.


Čl. 7
Zásady hospodaření

1. Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.

2. Zdroji majetku jsou zejména:
a) dary a příspěvky právnických a fyzických osob,
b) výnosy majetku,
c) příjmy z činností při naplňování cílů sdružení,
d) členské příspěvky (stanovené členskou schůzí),

3. Za hospodaření sdružení odpovídá rada sdružení, která každoročně předkládá členské schůzi zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky.

4. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného členskou schůzí.

5. Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení uvedených v čl. 3 a v souladu s formami činnosti uvedenými v čl. 4 těchto stanov.

 Čl. 8

Územní jednotky sdružení

Sdružení nezřizuje žádné územní jednotky s právní subjektivitou.

 Čl. 9
Zánik sdružení

1. Sdružení zaniká:

a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením na základě rozhodnutí členské schůze,

b) rozhodnutím Ministerstva vnitra.

2. Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně členská schůze o způsobu majetkového vypořádání.


Kontakt

SPOT - Sdružení pro podporu turistiky

IČO: 27 00 10 32

Sídlo:
U Sila 1139
Liberec 30
463 11

(schůzku je vhodné dojednat předem) - p. Lenka Čihulová


+420 774 555 061